(jīng)

HSK 6

Meaning

  1. stalk
  2. stem

Stroke Order

Traditional Chinese


  • Click on each of the traditional charachter above to animate the stroke order.

Pinyin Converter

  • jīng > jing1

  • 1: First Tone 一声
  • 2: Second Tone 二声
  • 3: Third Tone 三声
  • 4: Fourth Tone 四声
  • 5: Fifth Tone (neutral) 五声

Words sharing similar characters

Hanzi Pinyin Meaning
矮茎朱砂根 ǎi jīng zhū shā gēn short-stem Ardisia (Ardisia brevicaulis)
包茎 bāo jīng phimosis (medicine)
残茎 cán jīng stubble (the stems of plants after harvest)
缠绕茎 chán rào jīng vine/twining stem
簇茎石竹 cù jīng shí zhú boreal carnation or northern pink/Dianthus repens (botany)
根茎 gēn jīng stolon/runner/rhizome/rhizoma
根状茎 gēn zhuàng jīng rhizome (biol.)/root stock
茎干 jīng gān stem/stalk
块茎 kuài jīng stem tuber
鳞茎 lín jīng bulb
麻茎 má jīng hemp straw
匍匐茎 pú fú jīng (botany) stolon
阴茎 yīn jīng penis
阴茎套 yīn jīng tào condom/CL:隻|只[zhī]
羽茎 yǔ jīng quill
玉茎 yù jīng (literary) penis

HSK 1

150 words

Start Learning

HSK 2

150 words

Start Learning

HSK 3

300 words

Start Learning

HSK 4

600 words

Start Learning

HSK 5

1300 words

Start Learning

HSK 6

2500 words

Start Learning