(jiān)

HSK 6

Meaning

  1. pan-fry
  2. fry in shallow oil

Stroke Order

Traditional Chinese


  • Click on each of the traditional charachter above to animate the stroke order.

Pinyin Converter

  • jiān > jian1

  • 1: First Tone 一声
  • 2: Second Tone 二声
  • 3: Third Tone 三声
  • 4: Fourth Tone 四声
  • 5: Fifth Tone (neutral) 五声

Words sharing similar characters

Hanzi Pinyin Meaning
熬煎 áo jiān suffering/torture
焙煎 bèi jiān to dry and roast over a low fire (tea, chestnuts, seaweed etc)/to torrefy
蚵仔煎 é zǐ jiān (Tw) oyster omelette (Taiwanese, Tai-lo pr. [ô-á-tsian])
滚油煎心 gǔn yóu jiān xīn to suffer mental anguish (idiom)
煎熬 jiān áo to suffer/to torture/to torment/ordeal/suffering/torture/torment
煎饼 jiān bǐng jianbing, a savory Chinese crêpe/pancake/CL:張|张[zhāng]
煎炒 jiān chǎo to lightly fry
煎蛋 jiān dàn fried egg
煎蛋卷 jiān dàn juǎn omelet
煎锅 jiān guō frying pan
煎饺 jiān jiǎo fried dumpling
煎牛扒 jiān niú bā beef steak
煎炸 jiān zhá to fry
煎炸食品 jiān zhá shí pǐn fried food
煎炸油 jiān zhá yóu frying oil
煎猪扒 jiān zhū bā pork steak
生煎 shēng jiān shengjian, a pan-fried bun filled with meat and juices, a Shanghai specialty
生煎包 shēng jiān bāo pan-fried dumpling

HSK 1

150 words

Start Learning

HSK 2

150 words

Start Learning

HSK 3

300 words

Start Learning

HSK 4

600 words

Start Learning

HSK 5

1300 words

Start Learning

HSK 6

2500 words

Start Learning