(jiàn)

HSK 6

Meaning

  1. to splash

Stroke Order

Traditional Chinese


  • Click on each of the traditional charachter above to animate the stroke order.

Pinyin Converter

  • jiàn > jian4

  • 1: First Tone 一声
  • 2: Second Tone 二声
  • 3: Third Tone 三声
  • 4: Fourth Tone 四声
  • 5: Fifth Tone (neutral) 五声

Words sharing similar characters

Hanzi Pinyin Meaning
防油溅网 fáng yóu jiàn wǎng splatter screen
飞溅 fēi jiàn to splash/to spatter
飞沫四溅 fēi mò sì jiàn to spray in all directions
溅开 jiàn kāi splash
溅洒 jiàn sǎ to spill/to splatter/to splash
溅射 jiàn shè sputtering
泼溅 pō jiàn to spatter
四溅 sì jiàn (of droplets, sparks etc) to fly about in all directions/to splatter everywhere

HSK 1

150 words

Start Learning

HSK 2

150 words

Start Learning

HSK 3

300 words

Start Learning

HSK 4

600 words

Start Learning

HSK 5

1300 words

Start Learning

HSK 6

2500 words

Start Learning