(wán)

HSK 6

Meaning

  1. pill
  2. pellet

Stroke Order

Traditional Chinese


  • Click on each of the traditional charachter above to animate the stroke order.

Pinyin Converter

  • wán > wan2

  • 1: First Tone 一声
  • 2: Second Tone 二声
  • 3: Third Tone 三声
  • 4: Fourth Tone 四声
  • 5: Fifth Tone (neutral) 五声

Words sharing similar characters

Hanzi Pinyin Meaning
避孕丸 bì yùn wán contraceptive pill
吃了定心丸 chī le dìng xīn wán to feel reassured
大蛇丸 Dà shé wán Orochimaru, Japanese folktale hero/Orochimaru, character in the Naruto manga series
弹丸 dàn wán pellet
定心丸 dìng xīn wán tranquilizer/sth that sets one's mind at ease
睪丸 gāo wán Taiwan variant of 睾丸[gāo wán]
睾丸 gāo wán testicle
睾丸激素 gāo wán jī sù testosterone
睾丸素 gāo wán sù male hormone/testosterone
睾丸酮 gāo wán tóng testosterone/also written 睾甾酮[gāo zāi tóng]
睾丸甾酮 gāo wán zāi tóng testosterone/male hormone/also written 睾酮
贡丸 gòng wán pork ball
宽心丸 kuān xīn wán reassuring explanation/consolatory words
宽心丸儿 kuān xīn wán er erhua variant of 寬心丸|宽心丸[kuān xīn wán]
萘丸 nài wán mothball/naphthalene ball
牛肉丸 niú ròu wán beef meatballs
肉丸 ròu wán meatball
丸剂 wán jì pill
丸山 Wán shān Maruyama (Japanese surname and place name)
丸子 wán zi pills/balls/meatballs
卫生丸 wèi shēng wán mothball/(jocular term) bullet
须丸 xū wán hematite FéO3
摇头丸 yáo tóu wán Ecstasy/MDMA
药丸 yào wán pill/CL:粒[lì]
鱼丸 yú wán fish ball
炸丸子 zhá wán zi croquettes/deep fried food balls
樟脑丸 zhāng nǎo wán camphor balls/moth balls

HSK 1

150 words

Start Learning

HSK 2

150 words

Start Learning

HSK 3

300 words

Start Learning

HSK 4

600 words

Start Learning

HSK 5

1300 words

Start Learning

HSK 6

2500 words

Start Learning